Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A Beva alaptevékenysége, feladat és hatásköre

2. Hatósági ügyek

A Befektető-védelmi Alap hatósági jogkörökkel nem rendelkezik, hatósági tevékenységet nem végez.

3. Nyilvános kiadványok

A Befektető-védelmi Alap nem ad ki nyilvános kiadványokat.

4. Adatbázisok, nyilvántartások

A Befektető-védelmi Alap az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő adatbázist nem vezet.

5. Igazgatósági határozatok

  • A Tpt. 225. § (3) bekezdése értelmében csak az Igazgatóság által nyilvánossá minősített igazgatósági határozatait teszi közzé.
  • Nyilvános határozatok 2022 2021 2020  2019  2018  2017  2016

6. Közszolgáltatások

A Befektető-védelmi Alap közszolgáltatást nem nyújt, illetve nem finanszíroz.

7. Közlemények

A Beva közleményei

8. Működés ellenőrzése (ÁSZ vizsgálatok)

2008. évi ellenőrzés

9. Közérdekű adatigénylés

A Befektető-védelmi Alap honlapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) előírásai szerint a kötelezően közzéteendő adatok elektronikusan, személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül folyamatosan és díjmentesen elérhetők.

A közzétételi körbe nem tartozó közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények benyújthatók írásban a Befektető-védelmi Alap székhelyén, postafiók címén és faxon, illetve elektronikusan az e-mail címén.

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli (a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja); ezen adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét a Befektető-védelmi Alap Közzétételi szabályzat tartalmazza.

Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Befektető-védelmi Alap kezeli, erről a tényről értesíti az igénylőt.

Az igénylés teljesítésével kapcsolatban felmerülő másolati és egyéb költségek az igénylőt terhelik, amelynek összegéről az igénylőt a Befektető-védelmi Alap az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja.

Jogorvoslat:

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az igénylő a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a teljesítési határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani.

Az információs jogokkal foglalkozó személy neve: dr. Drávai Henriett
Cím: 1092 Budapest, Köztelek u. 6.
E-mail: beva@bva.hu

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok archívuma