Csatlakozás


A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 210. §-a alapján a biztosított tevékenységet végző szervezet részére kötelező a Befektető-védelmi Alap tagság, ilyen szervezet csak az Beva tagjaként rendelkezhet a biztosított tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel. A biztosított befektetési szolgáltatási, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére a Felügyelettől engedélyt kérő szervezet köteles csatlakozni a Bevához.

A csatlakozáshoz letölthető dokumentumok:

 

A biztosított tevékenységek

A biztosított befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek [2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.)] a következők:

  • megbízás felvétele és továbbítása [Bszt. 5.§ (1) bekezdés a) pont];
  • megbízás végrehajtása az ügyfél javára [Bszt. 5.§ (1) bekezdés b) pont];
  • sajátszámlás kereskedés [Bszt. 5.§ (1) bekezdés c) pont];
  • portfoliókezelés [Bszt. 5.§ (1) bekezdés d) pont];
  • pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése [Bszt. 5.§ (2) bekezdés a) pont];
  • a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése [Bszt. 5.§ (2) bekezdés b) pont]

Amennyiben a gazdálkodó szervezet a fenti tevékenységek közül egy vagy több végzésére kér engedélyt a Felügyelettől, köteles csatlakozni a Bevához. A tevékenység engedélyezése iránti kérelemhez mellékelni kell a Beva igazolását a csatlakozási kérelem benyújtásáról és a csatlakozási díj megfizetéséről.

Vissza

Az árutőzsdei szolgáltatók esetében a csatlakozás önkéntes

Az ügyfélszámla-vezetést végző árutőzsdei szolgáltató nem köteles a Bevához csatlakozni, de önkéntesen csatlakozhat. A Bevához nem csatlakozott árutőzsdei szolgáltató üzletszabályzatában és az ügyfélszámla-szerződésben köteles feltűnő módon feltüntetni azt a körülményt, hogy az ügyfélszámla-szerződésen alapuló ügyfélkövetelésre nem terjed ki a Beva védelme.

Vissza

A csatlakozás módja és a csatlakozási díj

A csatlakozási nyilatkozatot a Beva által meghatározott és közzétett formában kell megtenni. A csatlakozási nyilatkozat formájáról a 2/2002. (I.22.) számú igazgatósági határozat rendelkezik. A csatlakozási nyilatkozatot a biztosított tevékenység folytatására engedélyt kérő szervezet a tevékenységi engedély iránti kérelem Felügyelethez való benyújtását megelőzően köteles egy példányban, írásban benyújtani a Bevához a kérelmező cégszerű aláírásával ellátva.

A csatlakozó gazdálkodó szervezet a tevékenységi engedély iránti kérelem Felügyelethez való benyújtását megelőzően köteles továbbá a csatlakozási díjat befizetni, amelynek mértéke a csatlakozó szervezet jegyzett tőkéjének fél százaléka, de nem lehet kevesebb, mint ötszázezer forint, és nem haladhatja meg a hárommillió forintot.

A csatlakozási díj mértének meghatározásához a csatlakozási nyilatkozatnak a Bevához történő beérkezésekor a cégnyilvántartásban szereplő jegyzett tőkét kell figyelembe venni.

A csatlakozási díj mértékét a csatlakozni szándékozó gazdálkodó szervezet a fentiek szerint maga állapítja meg, és a Bevának a Magyar Nemzeti Banknál vezetett 19017004-00220576 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetnie.

A Beva tagja a befizetett csatlakozási díjat egyéb ráfordításai között számolhatja el.

A Beva a csatlakozási nyilatkozat beérkezését és a csatlakozási díjnak a számláján történő jóváírását követően igazolást ad ki a csatlakozni szándékozó számára, amely igazolást az engedély iránti kérelem mellékleteként kell a Felügyelethez benyújtani.

Amennyiben a kérelmező mégsem kapja meg a tevékenységi engedélyt, és így nem válik a Beva tagjává, a befizetett csatlakozási díj részére visszajár, ennek részletes szabályait a Díjfizetési szabályzat 2.6-2.10 pontja tartalmazza.

Vissza

A tagsági viszony kezdete és vége

A tagsági viszony kezdete a biztosított tevékenység végzésére jogosító felügyeleti engedély hatályba lépésének napja. Amennyiben a csatlakozó szervezet önkéntesen csatlakozik az Bevához (árutőzsdei szolgáltató, fióktelep), úgy tagsági viszonya azon a napon kezdődik, amikor a csatlakozási nyilatkozatot benyújtja és a csatlakozási díjat megfizeti.

A csatlakozás időpontját az Beva az MNB honlapján (www.kozzetetelek.hu) és saját honlapján teszi közzé.

A tagsági viszony a biztosított befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély visszavonásával, az erről szóló felügyeleti határozat hatályba lépésének napján szűnik meg.

Vissza

A fióktelepek csatlakozására vonatkozó szabályok

Nem köteles a Bevához csatlakozni az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosított tevékenységet végző szervezet fióktelepe, ha tagsággal rendelkezik az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve (továbbiakban: irányelv) által előírt befektető-védelmi rendszerben.

A Felügyelet engedélye esetén nem köteles csatlakozni a Bevához harmadik országbeli biztosított tevékenységet végző szervezet fióktelepe, ha a Felügyelet elbírálása szerint rendelkezik az irányelv által előírt biztosítással egyenértékű befektető-védelemmel.

Ha a fióktelep nem köteles csatlakozni a Bevához, önként csatlakozhat kiegészítő biztosítás érdekében.

A fióktelep kérésére a Beva a meghaladó részre kiegészítő biztosítást nyújt, ha a Beva által nyújtott kártalanítás legmagasabb összege, illetve mértéke, vagy a biztosított követelések köre meghaladja a biztosított tevékenységet végző szervezet fióktelepére érvényes befektető-védelmi rendszer által alkalmazott legmagasabb összeget, mértéket vagy a biztosított követelések körét.

Ha az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosított tevékenységet végző szervezet fióktelepe nem rendelkezik az irányelv által előírt befektető-védelemmel, köteles csatlakozni a Bevához a kiegészítő biztosítás érdekében.

Ha a Felügyelet elbírálása szerint a harmadik országbeli biztosított tevékenységet végző szervezet fióktelepe nem rendelkezik az irányelv által előírt biztosítással egyenértékű befektető-védelemmel, akkor köteles csatlakozni a Bevához a teljes biztosítás érdekében.

Vissza