Tájékoztatás (Buda-Cash)

Tájékoztatás a Beva Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.”-val kapcsolatos kártalanítási eljárásának állásáról

Befektetési szolgáltató Felszámolás kezdő napja Igényérvényesítési időszak
kezdete vége
Buda-Cash 2015. március 5. 2015. március 27. 2016. március 26.

Az eljárásban már lezárult az igényérvényesítési időszak, új kérelem csak a jogszabályban meghatározott alábbi esetekben terjeszthető elő:

  1. ha a károsult igényét menthető okból nem tudta határidőben beadni, a kérelem az akadály elhárulását követő harminc napon belül még benyújtható (A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 217. § (1))
  2. a törvény lehetőséget ad arra, hogy a befektetési szolgáltató által nem nyilvántartott követelések után is sor kerüljön kártalanításra, ha bírósági határozat a követelés fennállását megállapítja. Ebben az esetben a befektető a bírósági határozat jogerőre emelkedését követő kilencven napon belül terjesztheti elő igényét, amelyhez mellékelnie kell a követelést megalapozó határozatot. (Tpt. 219. § (3))

A külföldi letéti helyen tartott értékpapírok esetében a jogi helyzet tisztázása, jogi és technikai akadályok, továbbá a megindított eljárások miatt a BUDA-CASH Brókerház Zrt. „f.a.” még nem állapított meg további hiányt és nem adott át erre vonatkozó adatokat a Beva számára. A külföldi letéti helyeken lévő értékpapír állományt érintő hiány végleges megállapításáig a Beva kártalanítására ebben a körben nem kerülhet sor, ezért a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” kártalanítási ügye még nem tekinthető lezártnak.

A kifizetőhelynek átadott, illetve a károsultak által felvett kártalanítás összegének alakulása a Befektető-védelmi Alap igazgatóságának 5/2020. (III.9.) számú határozatával elfogadott állapotjelentés alapján:

Típus Kifizetési megbízások Károsultak által felvett
Összeg (Ft) Összeg (Ft)
Magánszemély 9 185 15 096 905 974 8 824 15 058 898 291
Jogi személy 367 1 081 075 175 323 1 055 982 939
Összesen 9 552 16 177 981 149 9 147 16 114 881 230