A Befektető-védelmi Alap tájékoztatója a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” ügyfelei számára

A Befektető-védelmi Alap tájékoztatója a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” ügyfelei számára

2015. május 7.

A Fővárosi Törvényszék 2015. április 22-én közzétett 38. Fpk. 01-15-001602/6. számú végzésével elrendelte a QUAESTOR Értékpapír Zrt. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30.) felszámolását és felszámolóként a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelölte ki. A felszámolás kezdő időpontja 2015. április 22.

A QUAESTOR Értékpapír Zrt. 1997. április 14. napjától 2015. április 20. napjáig a Befektető-védelmi Alap (Beva) tagja volt, ezért a Beva a felszámolás alá került tag ügyében kártalanítási eljárást indít a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.) alapján.

A Quaestor Értékpapír Zrt. valamennyi károsult befektetőjének kártalanítása a Tpt. szabályai szerint történik, azonban az eljárás lebonyolítása a Quaestor kötvényekre vonatkozó követeléssel és az egyéb követeléssel rendelkező befektetők esetében eltérő, mivel a kötvényesek kártalanítása a 2015. évi XXXIX. tv által szabályozott kárrendezési eljáráshoz kapcsolódva, azzal egy eljárásban történik. Amennyiben egy ügyfél Quaestor kötvényre vonatkozó és egyéb követeléssel is rendelkezik, esetében az eljárás a követelések jellege alapján eltérő szabályok szerint történik, azonban a kártalanítási értékhatár szempontjából egységesen kezelendő.

Kártalanítás megállapítására a befektető erre irányuló kérelme alapján kerülhet sor. (Tpt. 217. § (1) bek.). A Quaestor kötvényből eredő követelést és az egyéb követeléseket más formanyomtatványon, eltérő időben és más címre kell bejelenteni.

A Quaestor kötvényes befektetők a kártalanítás iránti kérelmet a kárrendezés iránti kérelemmel együtt, a „KÉRELEM a QUAESTOR kötvények kibocsátásából és értékesítéséből eredő követelés alapján” elnevezésű formanyomtatványon jelenthetik be. Az űrlap a Beva honlapjáról nyíló, a Quaestor kötvényesek kárrendezéséről szóló oldalról (www.quaestor-karrendezes.bva.hu) letölthető, és az erre kijelölt kormányablakoknál, átvehető. A kártalanítási kérelmet a kárrendezés iránti kérelemmel együtt 2015. május 6-tól 2015. június 5-ig lehet benyújtani, ez a határidő a kárrendezési kérelem tekintetében jogvesztő.

A Quaestor kötvényes befektetők a kérelmet az erre kijelölt 26 kormányablakon keresztül, vagy postai úton a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjához címezve (1476 Budapest, Pf. 800) nyújthatják be. Az eljárás részletes szabályairól a www.quaestor-karrendezes.bva.hu oldalon található tájékoztatás.

A kártalanítás iránti kérelmeket az általános szabályok szerint a jogvesztő kárrendezési határidő lejártát követően, 2015. május 6-tól számított egy éven belül még be lehet nyújtani a Befektető-védelmi Alaphoz. A Beva kártalanítási kötelezettségét és összeghatárát (6.004.200,-Ft) meghaladó kifizetésre azonban már nem kerülhet sor.

A QUAESTOR Értékpapír Zrt.-vel szemben egyéb, nem Quaestor kötvényből eredő követeléssel rendelkező befektetők a kártalanítás iránti kérelmet a Beva „QUAESTOR kártalanítás – Igénybejelentő lap kártalanítás iránt” elnevezésű formanyomtatványán jelenthetik be. Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell a QUAESTOR Értékpapír Zrt.-vel kötött szerződés másolatát.

Az igénybejelentő lapot 2015. május 20-ától lehet letölteni, vagy a kártalanítási eljárásban közreműködő OTP Bank Nyrt. fiókokban átvenni. A kifizetésben közreműködő OTP Bank Nyrt. munkatársai a kártalanítást igénylő befektető helyett nem töltik ki az igénybejelentő lapot, és az igénybejelentéseket nem veszik át.

Az egyéb, nem Quaestor kötvényből eredő követeléssel rendelkező befektetők esetében az igényérvényesítés első napja 2015. május 22., az igénybejelentő lapot ettől a naptól kezdődő egy éven belül, 2016. május 21-ig lehet benyújtani postai úton a Befektető-védelmi Alap 1476 Budapest, Pf. 495. címére. Az igénybejelentő lap elektronikus úton történő benyújtására, illetve a Bevánál személyesen, vagy a kártalanításban közreműködő OTP Bank Nyrt. fiókokban történő benyújtására nincs lehetőség.

A kérelem érdemi elbírálása keretében a Beva megvizsgálja a kérelmező kártalanításra vonatkozó jogosultságát, és megállapítja a kártalanítás mértékét. Az érdemi elbírálás során a Tpt.-ben írott feltételek és a vonatkozó egyéb jogszabályok, elsősorban a Ptk. rendelkezései irányadók.

Az egyéb, nem Quaestor kötvényből követeléssel rendelkező befektetők esetében Beva az érdemi elbírálást akkor tudja megkezdeni, ha a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „fa.” felszámolója nyilatkozni tud arról, hogy az egyes ügyfelek részére mit ad ki a QUAESTOR Értékpapír Zrt., és mi az a hiány, ami után kártalanítani kell az ügyfelet. Ha az ügyfelek követelése nem adható ki hiánytalanul, a Beva haladéktalanul megkezdi és legkésőbb kilencven napon belül elbírálja a benyújtott kártalanítási kérelmeket. (Tpt. 219. §) A hiányzó értékpapírok értékét a 2015. április 22-ét megelőző száznyolcvan nap átlagárfolyama alapján kell megállapítani. (Tpt. 217. § (5) bek.)

A kártalanítás iránti igény elbírálásáról az igénylő írásbeli értesítést kap a Bevától, amely tartalmazza a megállapított kártalanítás összegét, a megállapítás módját, és a kártalanítás felvételével kapcsolatos valamennyi tudnivalót.

A kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész kilencven százaléka. A Beva egy befektető részére legfeljebb 6.004.200,-Ft-ot fizethet kártalanításként (Tpt. 217. § (2) bek.). Ha a befektető Quaestor kötvényesként és egyéb követelései után is kártalanításra jogosult, a kártalanítási értékhatár szempontjából a kifizetéseket össze kell számítani.

A Quaestor kötvényesek kárrendezési eljárásában a Beva által fizetett kártalanítást meghaladó követelés ellenértékét a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapja fizeti ki, a kártalanítással együttes összeg azonban nem haladhatja meg a 30 millió Ft-ot.

Összefoglalva a Quaestor Értékpapír Zrt-vel szembeni követelés miatti kártalanítási igény bejelentésének módját:

Annak a befektetőnek, akinek csak Quaestor kötvényre vonatkozó követelése van, a „KÉRELEM a QUAESTOR kötvények kibocsátásából és értékesítéséből eredő követelés alapján” elnevezésű formanyomtatványt kell kitöltenie, és 2015. május 6. és 2015. június 5. között benyújtania az erre kijelölt Kormányablaknál, vagy postán feladnia a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjának címezve (Postacím: 1476 Budapest, Pf. 800).

Az a befektető, akinek olyan egyéb, nem Quaestor kötvényből eredő követelése van, amit a felszámolás alatt álló QUAESTOR Értékpapír Zrt. nem tud kiadni számára, a kártalanítás iránti igényét a „QUAESTOR kártalanítás – Igénybejelentő lap kártalanítás iránt” elnevezésű formanyomtatványon jelentheti be 2015. május 22-től 2016. május 21-ig, a Befektető-védelmi Alap 1476 Budapest, Pf. 495. címére küldött levélben.

Az a befektető, akinek Quaestor kötvényre vonatkozó és egyéb követelése is van, a kötvényt az egyik, az egyéb követelést a másik formanyomtatványon jelentheti be a megfelelő időben és módon.