A Befektető-védelmi Alap tájékoztatója a BUDA-CASH Brókerház Zrt. „f.a.” ügyfelei számára

A Befektető-védelmi Alap tájékoztatója a BUDA-CASH Brókerház Zrt. „f.a.” ügyfelei számára

2015. március 19.

A Fővárosi Törvényszék 2015. március 5-én kelt 24. Fpk. 01-15-000918/3. számú végzésével elrendelte a BUDA-CASH Brókerház Zrt. (székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 22.) felszámolását és felszámolóként a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelölte ki. A felszámolás kezdő időpontja 2015. március 5.

A BUDA-CASH Brókerház Zrt. 1997. április 14. napjától 2015. március 4. napjáig a Befektető-védelmi Alap tagja volt, ezért a Beva a felszámolás alá került tag ügyében kártalanítási eljárást indít a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.) alapján.

Kártalanítás megállapítására a befektető erre irányuló kérelme alapján kerülhet sor. (Tpt. 217. § (1) bek.) Azok a befektetők, akiknek biztosítás alá eső követelése áll fenn a BUDA-CASH Brókerház Zrt.-vel szemben, igénybejelentő lapon jelenthetik be kártalanítási kérelmüket. Az igénybejelentő lapot a Beva honlapjáról (www.bva.hu) lehet letölteni, vagy a kártalanítási eljárásban közreműködő takarékszövetkezeti fiókokban lehet átvenni. A fiókok elérhetőségéről részletes információ a Beva honlapján található. A kitöltéshez szintén a Beva honlapján és a kártalanítási eljárásban közreműködő fiókokban elérhető kitöltési útmutató nyújt segítséget.

A Beva az igényérvényesítés első napjaként 2015. március 27-ét határozza meg. A kártalanítási kérelmeket ettől a naptól kezdődő egy éven belül, 2016. március 26-ig lehet benyújtani a Bevához, illetve a 2015. március 27. napját megelőzően beérkezett kérelmeket az ügyintézés szempontjából az igényérvényesítés első napján beérkezettnek kell tekinteni. Ha a befektető menthető okból nem tudta igényét egy éven belül előterjeszteni, a kérelem az akadály elhárulását követő harminc napon belül még benyújtható a késedelem indokolásával együtt. (Tpt. 217. § (1) bek.)

Az igénybejelentő lapot postai úton a Befektető-védelmi Alap 1476 Budapest, Pf. 495. címére, vagy elektronikus úton a budacashigeny@bva.hu e-mail címre kell elküldeni. Az igénybejelentő lap Bevánál, illetve a kártalanításban közreműködő takarékszövetkezeti fiókokban történő személyes benyújtásra nincs lehetőség. A postai úton beérkező igénybejelentő lap átvételéről a Beva nem küld külön értesítést, tértivevénnyel történő feladás esetén az igénybejelentő lap átvételét a visszaérkező tértivevény igazolja. Az elektronikus úton benyújtott igények esetében automatikus visszaigazoló levelet kap az igénylő. Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell a BUDA-CASH Brókerház Zrt.-vel kötött szerződés másolatát, több ügylet esetén elegendő azonban az értékpapír és ügyfélszámla vezetéséről szóló szerződést, vagy az egyéb, keretjellegű megállapodást csatolni.

A Beva az érdemi elbírálást akkor tudja megkezdeni, ha a BUDA-CASH Brókerház Zrt. „fa.” felszámolójától megkapja a kártalanítás megállapításához szükséges adatokat. A felszámoló az ügyfélköveteléseket egyezteti az ügyfelekkel, és felméri a meglévő és kiadható ügyfélvagyont. Ez a Beva hatáskörén kívül eső eljárás, amelyről a felszámoló tud tájékoztatást adni. Amikor a felszámoló már nyilatkozni tud arról, hogy az egyes ügyfelek részére mit ad ki a BUDA-CASH Zrt., és mi az a hiány, ami után kártalanítani kell az ügyfelet, a Beva haladéktalanul megkezdi és legkésőbb kilencven napon belül elbírálja a benyújtott kártalanítási kérelmeket. (Tpt. 219. §)

A kérelem érdemi elbírálása keretében a Beva megvizsgálja a kérelmező kártalanításra vonatkozó jogosultságát, és megállapítja a kártalanítás mértékét. Az érdemi elbírálás során a Tpt.-ben írott feltételek és a vonatkozó egyéb jogszabályok, elsősorban a Ptk. rendelkezései irányadók.

A Beva a kártalanításra jogosult befektető részére legfeljebb húszezer eurót fizethet kártalanításként. (Tpt. 217. § (2) bek.) Az euróban meghatározott összeghatár forintra történő átszámítása a felszámolás kezdő napján, azaz 2015. március 5-én érvényes MNB devizaárfolyamon (305,27 Ft) történik, így a kártalanítási összeghatár a BUDA-CASH kártalanítási ügyében 6.105.400,-Ft. A kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész kilencven százaléka.

A hiányzó értékpapírok értékét a 2015. március 5-ét megelőző száznyolcvan nap átlagárfolyama alapján fogja a Beva megállapítani. (Tpt. 217. § (5) bek.)

A kártalanítás iránti igény elbírálásáról az igénylő írásbeli értesítést kap a Bevától, amely tartalmazza a megállapított kártalanítás összegét, a megállapítás módját, és a kártalanítás felvételével kapcsolatos valamennyi tudnivalót, így annak, az igénylő lakcíme alapján kiválasztott takarékszövetkezeti kifizetőhelyi fióknak a megnevezését és címét, amelyet a kifizetés teljesítése érdekében az igénylőnek fel kell keresnie.