Közlemény a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. befektetőinek kártalanításáról

A Befektető-védelmi Alap (Beva) az alábbi tájékoztatást adja a felszámolás alá került HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. befektetőinek kártalanításáról.

A Fővárosi Törvényszék 2015. április 22-én közzétett 6. Fpk. 01-15-001638/3. számú végzésével elrendelte a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt (székhelye: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.) felszámolását és felszámolóként a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelölte ki. A felszámolás kezdő időpontja 2015. április 22.

A HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. 1997. április 14. napjától 2015. április 20. napjáig a Befektető-védelmi Alap tagja volt, ezért a Beva a felszámolás alá került tag ügyében kártalanítási eljárást indít a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.) alapján.

Kártalanítás megállapítására a befektető erre irányuló kérelme alapján kerülhet sor. (Tpt. 217. § (1) bek.) Azok a befektetők, akiknek biztosítás alá eső követelése áll fenn a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt.-vel szemben, igénybejelentő lapon jelenthetik be kártalanítási kérelmüket. Az igénybejelentő lapot 2015. május 20-ától lehet letölteni, vagy a kártalanítási eljárásban közreműködő takarékszövetkezeti fiókokban átvenni. A fiókok elérhetőségéről információ a Takarékinvest fiók keresőjében található. A kitöltéshez szintén a Beva honlapján és a kártalanítási eljárásban közreműködő fiókokban elérhető kitöltési útmutató nyújt segítséget.

A Beva az igényérvényesítés első napjaként 2015. május 22-ét határozza meg. A kártalanítási kérelmeket ettől a naptól kezdődő egy éven belül, 2016. május 21-ig lehet benyújtani a Bevához, illetve a 2015. május 22. napját megelőzően beérkezett kérelmeket az ügyintézés szempontjából az igényérvényesítés első napján beérkezettnek kell tekinteni. Ha a befektető menthető okból nem tudta igényét egy éven belül előterjeszteni, a kérelem az akadály elhárulását követő harminc napon belül még benyújtható a késedelem indokolásával együtt. (Tpt. 217. § (1) bek.)

A igénybejelentő lapot postai úton a Befektető-védelmi Alap 1476 Budapest, Pf. 495. címére kell elküldeni. Az igénybejelentő lap Bevánál, illetve a kártalanításban közreműködő takarékszövetkezeti fiókokban történő személyes benyújtására nincs lehetőség. A postai úton beérkező igénybejelentő lap átvételéről a Beva nem küld külön értesítést, tértivevénnyel történő feladás esetén az igénybejelentő lap átvételét a visszaérkező tértivevény igazolja. Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt.-vel kötött szerződés másolatát.

A Beva az érdemi elbírálást akkor tudja megkezdeni, ha a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. „fa.” felszámolójától megkapja a kártalanítás megállapításához szükséges adatokat. A felszámoló az ügyfélköveteléseket egyezteti az ügyfelekkel, és felméri a meglévő és kiadható ügyfélvagyont. Ez a Beva hatáskörén kívül eső eljárás, amelyről a felszámoló tud tájékoztatást adni. Amikor a felszámoló nyilatkozik arról, hogy az egyes ügyfelek részére mit ad ki a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt., és mi az a hiány, ami után kártalanítani kell az ügyfelet, a Beva haladéktalanul megkezdi és legkésőbb kilencven napon belül elbírálja a benyújtott kártalanítási kérelmeket. (Tpt. 219. §)

A kérelem érdemi elbírálása keretében a Beva megvizsgálja a kérelmező kártalanításra vonatkozó jogosultságát, és megállapítja a kártalanítás mértékét. Az érdemi elbírálás során a Tpt.-ben írott feltételek és a vonatkozó egyéb jogszabályok, elsősorban a Ptk. rendelkezései irányadók.

A Beva a kártalanításra jogosult befektető részére legfeljebb húszezer eurót fizethet kártalanításként. (Tpt. 217. § (2) bek.) Az euróban meghatározott összeghatár forintra történő átszámítása a felszámolás kezdő napján, azaz 2015. április 22-én érvényes MNB devizaárfolyamon (300,21 Ft) történik, így a kártalanítási összeghatár a HUNGÁRIA Értékpapír kártalanítási ügyében 6.004.200,-Ft. A kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész kilencven százaléka.

A hiányzó értékpapírok értékét a 2015. április 22-ét megelőző száznyolcvan nap átlagárfolyama alapján fogja a Beva megállapítani. (Tpt. 217. § (5) bek.)

A kártalanítás iránti igény elbírálásáról az igénylő írásbeli értesítést kap a Bevától, amely tartalmazza a megállapított kártalanítás összegét, a megállapítás módját, és a kártalanítás felvételével kapcsolatos valamennyi tudnivalót, így annak, az igénylő lakcíme alapján kiválasztott kifizetőhelyi fióknak a megnevezését és címét, amelyet a kifizetés teljesítése érdekében az igénylőnek fel kell keresnie.