Közlemény a STRATEGON Értékpapír Zrt.-vel kapcsolatban

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) H-JÉ-III-60/2017. számú határozatával visszavonta a STRATEGON Értékpapír Zrt. „f.a.” (Strategon Zrt. „f.a.”) tevékenységi engedélyét és kezdeményezte annak felszámolását. A Fővárosi Törvényszék 34.Fpk.3.556/2017/9. számú végzésével elrendelte a felszámolás közzétételét, és felszámolóként a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelölte ki. A felszámolás kezdő időpontja 2017. szeptember 25.

A befektetési vállalkozás 2007. október 11. napjától 2017. szeptember 6. napjáig a Befektető-védelmi Alap tagja volt, ezért a Beva a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 216. § (3) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatja a társaság befektetőit.

A felszámolás kezdeményezését megelőzően az MNB felügyeleti engedélye alapján a CODEX Értéktár Zrt. vette át a Strategon Zrt. „f.a.” által addig kezelt csaknem teljes befektetési ügyfélállományt. Az állomány-átruházás zökkenőmentességét 2017. június 30-tól felügyeleti biztos koordinálta. Az állomány-átruházás során az ügyfélkövetelések a CODEX Értéktár Zrt.-hez kerültek át és ott állnak rendelkezésre, így az ügyfelek kiszolgálása továbbra is zavartalan, teljes ügyfélvagyonuk az új szolgáltatónál hiánytalanul rendelkezésükre áll.

Ugyanakkor a Strategon felszámolása kapcsán csekély számban vannak vitatott, illetve a befektetési vállalkozás által nem vitatott, de már lejárt követelések is. A Strategon Zrt. „f.a.” elszámolási vitában áll egy brit – a brit pénzügyi felügyelet felügyelési hatáskörébe tartozó – letétkezelővel, ami igen kisszámú ügyfelet és mindösszesen alig 20 millió forintnyi követelést érint. Amennyiben e néhány ügyféllel történő elszámolást akadályozó körülmény elhárulása esetén sem lenne kiadható hiánytalanul ez az ügyfélvagyon, a BEVA a Tpt. szabályai szerint kártalanítja ezt a néhány érintett befektetőt.

Kártalanítás megállapítására, csupán a fent említett néhány érintett befektető erre irányuló kérelme alapján kerülhet sor (Tpt. 217. § (1) bek.). Az erre vonatkozó kártalanítási kérelmeket 2017. október 6. napjától egy éven belül, azaz 2018. október 6. napjáig lehet benyújtani a BEVA honlapjáról letölthető formanyomtatványon. Az igénybejelentő lapot postai úton a BEVA 1476 Budapest, Pf. 495. címére kell elküldeni. Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell a STRATEGON Zrt.-vel kötött szerződés másolatát.

A BEVA a kérelmeket akkor tudja érdemben elbírálni, ha a STRATEGON Zrt. „f.a.” felszámolójától az ügyfélkövetelésekre vonatkozó adatokat megkapja.

A kártalanítási összeghatár 31.023.000 Ft, amely százezer eurónak a 2017. szeptember 25-én érvényes MNB deviza középárfolyamon (310,23 Ft) történő átszámításával került meghatározásra. (Tpt. 217. § (2) bekezdése). A kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész kilencven százaléka.

A kártalanítási igény elbírálásáról az igénylő írásbeli értesítést kap. A kártalanítások kifizetését a BEVA az érintettek nagyon csekély számára tekintettel kifizetőhely bevonása nélkül végzi, és az ügyfél-azonosítást követően a jogosult bankszámlájára történő átutalással teljesíti.

A kártalanítási eljárással kapcsolatos általános információk a BEVA honlapján elérhetők.

Közlemény tagsági viszony megszűnéséről (Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. )

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3., „C” torony 6. em., 2.) tagsági viszonya 2017. szeptember 28. napjával megszűnt, mivel a biztosítás alá tartozó befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a Magyar Nemzeti Bank H-ENIII-307/2017. sz. határozatával visszavonta.

II. negyedéves adatszolgáltatás (2017.)

Közeledik a második negyedéves adatszolgáltatás benyújtásának határideje (július 15.).

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a letéti adatokra vonatkozó adatszolgáltatást Excel formátumban, és aláírt változatban (levélben, faxon, vagy scannelt formában) is meg kell küldeni a Beva számára.

A nullás negyedéves jelentést küldő portfoliókezelők Tájékoztató adatlapjának benyújtása szintén most esedékes.

Kérjük, a 2015. évi teljes éves auditált kockázatossági adatszolgáltatási kötelezettséget még nem teljesített tagjaink, július 15-ig ezeket a táblázatokat is küldjék meg (alapkezelőknek továbbra sem szükséges). Az 2016. évi első féléves kockázatossági adatokat is várjuk.

Az egyes adatszolgáltatásokhoz szükséges adattábla honlapunkról a szokott módon letölthető.

Ideiglenes címváltozás

A  Befektető-védelmi Alap 2017. január 30-ától a  átmeneti jelleggel – előreláthatólag 2017 szeptemberéig – másik irodába költözött.  A költözés kizárólag a munkavégzés helyében jelent változást, a Beva levelezési címe változatlanul 1092 Budapest, Köztelek u. 6., vagy 1476 Budapest, Pf.: 495.

A futárral kézbesített küldeményeket, további értesítésig, ideiglenes irodánkban, az R70 Irodaház (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. – bejárat az Alsó erdősor utca felől) V. emeletén várjuk.